Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Trưởng ban:

PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Các Phó trưởng ban:

PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái, Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

GS. TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam.

Thành viên Ban tổ chức và Hội đồng chuyên môn sẽ được gửi trong thông báo tiếp theo.